Huurvoorwaarden

Aanvaarding algemene voorwaarden

Bevestiging van / akkoordverklaring met de uitgeschreven offerte behelst eveneens de aanvaarding en kennisname van de onderhavige algemene voorwaarden. Door aanvaarding van de offerte erkent de klant kennis te hebben genomen van de voorwaarden en deze goed te keuren.

Reservaties en bevestigingen dienen steeds schriftelijk te gebeuren, via getekende offerte of duidelijk vermeld in uw antwoord mail.

Wijze van aanrekening en betaling

Betaling van de bestelde gehuurde goederen dient te gebeuren ofwel bij levering (in dat geval mits contant betaling) dan wel via overschrijving waarbij de huurgelden minstens 1 dag voor de plaatsing en begin van de huur op de rekening van de A & S TOILETWAGENS dient te staan.

Na de bevestiging van de offerte is er geen annulatie mogelijk. Indien de klant na het geven van zijn/haar akkoord op de offerte toch afstapt van de overeenkomst, wordt het volledige huurbedrag in rekening gebracht.

A&S TOILETWAGENS behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de huurder van die aard twijfel te zaaien omtrent de uitvoering van de verbintenissen door A&S TOILETWAGENS. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. We zijn niet aansprakelijk voor overboekingen.

Waarborg en betaling

De klant verbindt zich tot betaling van een bedrag van 250 euro per gehuurde toiletwagen, vermeerderd met eventuele waarborgen voor ander materiaal, met een maximum van 350 euro per toiletwagen en toebehoren.

De waarborg wordt cash betaald bij het leveren van het materiaal. Indien deze niet worden betaald, wordt dit gezien als contractbreuk waarbij A&S TOILETWAGENS de volledige overeengekomen som zal in rekening brengen.

De waarborg zal bij het ophalen van het materiaal terugbetaald worden, tenzij beschadiging of verlies vastgesteld werd. Een kwitantie voor betaling van de waarborg zal worden bezorgd.

In geval geen beschadiging of verlies wordt vastgesteld, wordt de waarborg volledig terugbetaald. In geval van beschadiging of verlies wordt de waarborg ingehouden tot A&S TOILETWAGENS zich het recht voor de waarborg in te houden onverminderd het recht verdere schadevergoeding te vorderen tot voldoening van het openstaand saldo aan schade.

De klant is verplicht om alle schade of verliezen bij het terughalen te melden aan A & S TOILETWAGENS.

Plaatsing

De huurder dient  voorafgaandelijk aan de aankomst van de aangestelde van A & S TOILETWAGENS de plaats te bepalen waar de wagens dient te worden geïnstalleerd. De klant zorgt ervoor dat alle voorzieningen voor de aansluiting van de nutsvoorzieningen werden getroffen zodat alles meteen  gebruiksklaar kan worden gemaakt.  Tenzij anders gemeld, wordt steeds vooraan de woning geplaatst. Indien hiervan dient te worden afgeweken of plaatsing vermoedelijk dient te gebeuren op moeilijkere (te bereiken) plaatsen of in moeilijkere omstandigheden, dient dit op voorhand besproken te worden en wordt mogelijks extra vergoeding in rekening gebracht. De klant dient te zorgen voor een vrije doorgang van 3 meter breed opdat A & S TOILETWAGENS een adequate plaatsing kan garanderen. Elektriciteit en water dient vanaf levering tot bij ophalen aanwezig te zijn, zodat alles getest en nagespoeld kan worden (wc’s en vermaalpomp). Indien deze nutsvoorzieningen niet of niet meer aanwezig zijn, dient de klant zich te onthouden van gebruik van de gehuurde goederen.

Onderhoud & verzekering

Tijdens de winterperiode en wanneer vorst wordt verwacht / kan worden voorzien zorgt de klant dat de toiletwagen en leidingen vorstvrij zijn. Gehuurde goederen dienen te worden gebruikt als een goed huisvader. Indien de toiletwagen niet volledig gereinigd (incl. vuilbakjes ledigen, lavabo’s en spiegels poetsen, enz…) is zoals geleverd, worden deze kosten voor het poetsen in rekening gebracht. Te weten 50,00 EUR voor de kleine, 75,00 EUR voor de medium toiletwagen en 100,00 EUR voor de grote toiletwagens.

Het is niet toegelaten stickers op de toiletwagens aan te brengen. Gebeurt dit toch, dan zal de waarborg waarvan hoger sprake worden ingehouden, onverminderd het recht de eventuele meerkosten van beschadiging aan te rekenen.

De klant voorziet in een verzekering als huurder van de goederen.

Er geld een compleet rookverbod en ook een verbod om kaarsen te gebruiken in en rond de wagens. Indien dit toch gebeurt, zal de schade worden in rekening gebracht zoals hoger omschreven in de bepalingen aangaande de waarborg.

Herstellingen

Al onze materialen worden gebruiksklaar gezet en getest voor gebruik.  Indien er panne ontstaat, is de klant verplicht A&S TOILETWAGENS zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en alles in het werk te stellen de eventuele schade te gaan beperken. A & S TOILETWAGENS is 24/24 bereikbaar voor. Indien A&S TOILETWAGENS dient tussen te komen in het kader van depannage/herstelling waarbij de oorzaak aan de gebruiker dan wel dien evenement en gasten toe te dichten is, zullen de kosten voor deze tussenkomst alsook deze van de herstelling ten laste zijn van de klant.

Aansprakelijkheid:

Gehuurde goederen dienen te worden gebruikt als een goed huisvader tijdens de hele huurperiode en zolang de toiletwagen op de locatie staat.

Wanneer dit niet gebeurt heeft A&S Toiletwagens het recht om de volledige huurwaarborg hiervoor in te houden.

Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de toiletwagen is de huurder volledig aansprakelijk voor diefstal, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook. De huurder is gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. A&S TOILETWAGENS kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kwetsuren of andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de ontleende materialen.

Verzekering/vergunning:

Alle ontleende materialen zijn tijdens bezit van huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf voor te zorgen. Nodige vergunningen die voortvloeien uit gebruik van de toiletwagen zijn ten laste van de huurder. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden onder te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

Overmacht:

De gevallen van overmacht of heirkracht ontslaan A&S TOILETWAGENS van rechtswege en zonder vergoeding verschuldigd te zijn, van de uitvoering van de overeenkomst of naleving van de overeengekomen termijnen van levering en dit vanaf de dag der gebeurtenis. Wordt als overmacht beschouwd: elke onvoorziene omstandigheid die de uitvoering van onze verbintenissen onmogelijk maakt. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht, zonder limitatief te zijn: staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, elektriciteitspanne, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden. Gevallen van overmacht geven de klant geen recht op schadevergoeding in welke zin dan ook. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Facturatie:

Klachten betreffende de levering en ontleende moeten aan A & S TOILETWAGENS toekomen binnen de acht dagen na de levering.

Eventueel protest tegen de facturatie van A & s TOILETWAGENS dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum.

Alle facturen zijn ook contant betaalbaar.

In de prijsaanvraag moeten de juiste adres- en facturatiegegevens vermeld zijn, anders wordt een extra administratieve kost aangerekend voor aanpassingen.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand van het factuurbedrag. In geval van wanbetaling worden alle latere vorderingen en kosten onmiddellijk opeisbaar. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50 euro) als schadebeding.

Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten.

Tevens behouden wij het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte in geval van uitblijven van betaling.

Geschillen

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting, zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd, tenzij A&S TOILETWAGENS zou verkiezen om de betwisting te onderwerpen aan de rechtsmacht van de woonplaats of zetel van de klant.